Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

II Ogólnopolski Turniej Tańca BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA – edycja kids jest turniejem dla najmłodszych tancerzy w wieku 3-9 lat, który podzieliliśmy na kategorie:
• HIP HOP (solo, duety, grupy)
• JAZZ (solo, duety, grupy)
• DISCO DANCE (solo, duety, grupy)
• INNE FORMY (grupy – inscenizacje, miniatury)

ORGANIZATOR: Szkoła Tańca BOHEMA ul. Marii Skłodowskiej – Curie 33, Bydgoszcz 85-733

KIEROWNIK TURNIEJU: Przemysław Kwaśniewski e-mail: but.bohema@gmail.com

TERMIN: 16 maja 2020 (sobota)

MIEJSCE: Hala sportowa ZS nr 7 przy ulicy Waryńskiego 1 w Bydgoszczy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wypełnienie ORYGINALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przygotowanej przez organizatora oraz przesłanie zgłoszenia mailowo na adres but.bohema@gmail.com do dnia 24 kwietnia 2020 (piątek)
 2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł za osobę za każdą kategorię taneczną
  Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2020 na konto organizatora.
  W tytule przelewu należy wpisać: BUT-ek 2020 + nazwa instytucji delegującej.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA
BOGUMIŁA ĆWIĘKA – BOROWIAK MAŁGORZATA WÓJCIK S.C.
ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 33, 85-733 BYDGOSZCZ
BANK „BOŚ” ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 36 1540 1027 2078 7570 9066 0001


UWAGA!
W przypadku braku wpłaty w podanym terminie lub niepoprawnego / niekompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!!

CEL IMPREZY:
• popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
• konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
• wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.
KRYTERIA OCENY:
• choreografia i technika tańca;
• estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
• ogólny wyraz artystyczny;
• muzykalność tancerzy.


HIP HOP
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 5-6 lat ,7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 3 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca puchar dla grupy oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.


JAZZ
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 5-6 lat ,7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 3 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca puchar dla grupy oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.

DISCO DANCE
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 5-6 lat ,7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 3 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca puchar dla grupy oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.


INNE FORMY
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 4 min.
Nagrody:
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca puchar dla grupy oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej frekwencji i do zamknięcia list startowych przed terminem 24 kwietnia 2020 w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
2. Organizator prosi, aby wszelkie zmiany na listach startowych zgłaszać na bieżąco.
3. Od dnia 24 kwietnia 2020 wszelkie skreślenia z listy startowej nie upoważniają do zwrotu opłaty startowej. Od 24 kwietnia 2020 nie ma również możliwości dokonywania modyfikacji na listach startowych poza skreśleniami!
4. W rundach eliminacyjnych kategorii SOLO zabrania się wykorzystywania elementów akrobatycznych!
5. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA uczestnika! W przypadku grup łączna liczba tancerzy wykraczająca wiekiem poza kategorię nie może być większa niż 20% całego składu danej choreografii:
Kategoria 3-4 lata: roczniki 2017 i 2016
Kategoria 5-6 lat: roczniki 2015 i 2014
Kategoria 7-9 lat: roczniki 2013, 2012 i 2011
6. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
7. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 10 uczestników).
8. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej.
9. Prosimy nie zabierać ze sobą wartościowych rzeczy lub nie pozostawiać ich w szatni.
10. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego pomieszczenia.
11. Organizator zapewnia:

 • medale pamiątkowe dla każdego uczestnika turnieju oraz puchary dla grup, które zajęły 1,2 i 3 miejsce,
 • opiekę medyczną podczas turnieju,
 • bufet z daniami obiadowymi i kawiarnię.
  1. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
  2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Kierownik turnieju w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
  3. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju są jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
  4. Wstęp dla publiczności jest płatny 10 zł/osoba, dzieci do lat 10 wstęp bezpłatny (tylko na trybuny).
  5. Bezpłatny wstęp jest dla każdego instruktora oraz 1 opiekuna na 10 uczestników.
  6. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla autokarów przy hali sportowej. Kierowcy autokarów proszeni są o przyjazd na miejsce odbywania się turnieju, wysadzenie uczestników oraz o odjechanie na najbliższy dostępny parking dostosowany do postoju autokarów.
  7. Organizator prosi osoby przyjeżdżające autami osobowymi o parkowanie TYLKO I WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku zastawienia dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych grozi odholowanie auta.

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe po dniu 1 maja 2020

Planowany program turnieju (może ulec zmianie) :

9:00 rozpoczęcie turnieju
1. jazz solo
2. jazz duety
3. jazz grupy
4. inne formy grupy
ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII JAZZ, INNE FORMY
5. disco dance solo
6. disco dance duety
7. disco dance grupy
ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII DISCO DANCE
8. hip hop solo
9. hip hop duety
10. hip hop grupy
ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII HIP HOP

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tancerzy zgłoszonych w karcie zgłoszeniowej przez Szkołę Tańca „BOHEMA” Bogumiła Ćwięka – Borowiak, Małgorzata Wójcik s.c., NIP9671311861, 85-009 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733 (dalej „Szkoła”).
Udzielona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie, które są powiązane ze Szkołą na zasadzie zawartych umów współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów/uczestników i windykacji polubownej i sądowej kwot należnych na podstawie Umowy, jak również obejmuje zgodę na przetwarzanie tych danych przez biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Szkoły.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Szkołę, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zm.).
Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania danych osobowych w przyszłości, z zastrzeżeniem braku zmiany celu przetwarzania. Mam świadomość faktu, zgodnie z którym, niniejsza zgoda może być ograniczona lub cofnięta w każdym czasie i bez podania przyczyny
Informacja przeznaczona dla klienta/uczestnika:
• Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca „BOHEMA” Bogumiła Ćwięka – Borowiak, Małgorzata Wójcik s.c., NIP9671311861, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733
• Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@szkolabohema.pl, lub pisemnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733)
• Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Szkoły.
• Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
• Okres przechowywania danych wyznaczony jest na trzy lata od dnia zakończenia / rozwiązania / wypowiedzenia umowy na świadczone usługi lub zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, którego klient/uczestnik i Szkoła będą stronami.

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!!!!!